KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
1. Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel
verileriniz; veri sorumlusu olarak Fahas.com.tr (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan
kapsamda işlenebilecektir.
(Şirket) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem
verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve
aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.
Bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş
olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bununla birlikte, Kanun’un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci,
9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 7 Ekim
2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır.
Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin
temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin
yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.
İşbu metin ile (Şirket) tarafından ziyaretçiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmakla
birlikte “Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni" ziyaretçilerin bilgi
ve incelemesine sunulmaktadır.
(Şirket) ,  www.fahas.com.tr ziyaretçiler tarafından bu sitedeki formlar aracılığıyla
sunulan isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız ve
sair kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir
şekilde kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz; 
 Şirket tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 Şirket ile yapacağınız sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi, Şirketten
aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlerde kullanılmak, aldığınız/alacağınız ürün
ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız
durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi,
modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, mevcut veya yeni
ürün çalışmaları, 
 Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket
bünyesindeki birimlerde ve birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve

verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi, mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki
uyuşmazlıkların çözümlenmesi, 
 Şirketin internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamlarının
güvenliğinin sağlanması, mevzuatta veya Şirketin kabul ettiği kural ve
politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren
diğer bildirimlerin yapılması ile size sunduğumuz faaliyetlerimizin
gerçekleştirebilmesi teminen sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların
soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara
bildirilmesi,
 Şirketin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin sağlanması amacı
doğrultusunda; açık pozisyonlara uygun personel temini, insan kaynakları
operasyonlarının yürütülmesi,  çalışan adayı seçimi, özlük işlerinin yönetilmesi,
eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde
yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ve
diğer meşru menfaatlerimizi yerine getirmek üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları dâhilinde işlenebilecektir.
 
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Şirketimiz, 6698 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve
9’uncu maddesinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak
kaydıyla, “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığı altında
gösterilen amaçlar ile kişisel verilerinizi yasal olarak aktarılması gereken idari ve
resmi makamlara, faaliyetlerimizi yürütmek üzere dışarıdan hizmet alınan üçüncü
kişilere, işbirliği yaptığımız ya da proje/program ortağı olunan
yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlara, alt yüklenicilere, bayilerimize, iş ortaklarımıza,
tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize bağımsız denetim ve destek
hizmeti alınan kuruluşlar gibi tüzel kişilere ve işbirliği içerisinde olan üçüncü kişilerin
hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması ve elektronik ve fiziksel ortamların
güvenliğinin sağlanması ile hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar
çerçevesinde aktarılabilecektir.
 
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz; onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler,
bilgilendirme/talep formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile
yapacağınız bildirimlerle, Şirketimiz, fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri,
mobil uygulamalar, internet işlemleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar,
kullanıcı görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, SMS kanalları,
internet sitelerine yapılan dijital başvurular, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital
başvurular gibi yöntemler ile iletişime geçilen veya ileride iletişime geçebilecek sözlü,
yazılı, görüntülü, ses kaydı veya elektronik kanallar yoluyla tamamen veya kısmen
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak toplanmakta ve
ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Belirtilen yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun
5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve bu metnin 2.
ve 3. maddesinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilecek
ve aktarılabilecektir.
 
5. Veri Sahibinin Hakları
6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca bu metnin 6. maddesinde öngörülen
usule göre Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; 
 İşlenip işlenmediğini öğrenme, 
 İşlenmişse bilgi talep etme,
 İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 
 Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 
 Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde
kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan 5. ve 6. bentler uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme, 
 Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 
6. Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
Kişisel veri sahipleri, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin
taleplerini  www.fahas.com.tr internet adresinde yer alan başvuru forumunu eksiksiz
doldurarak;
 İadeli taahhütlü mektupla,  
 Noter kanalıyla,  
 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza”
ile imzalayıp şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine göndererek
iletebileceklerdir.
İadeli taahhütlü mektup veya noter kanalı ile yapılan başvuruların Musalla Bağları
Mahallesi Elmalı Caddesi Güçlü Sokak No:5 Selçuklu/Konya Türkiye adresine
iletilmesi gerekmektedir. 
Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde
sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin
olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel
vekâletname bulunmalıdır. 

Çerez Politikası
Çerez, bir web sitesinin, o sitede dolaşımınıza ilişkin verileri; PC, telefon ya da başka
bir cihazınızda depoladığı küçük bir metin dosyasıdır.
Çerez Politikası’nın Amacı; bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması,
kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha
uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir
web sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmaktır. Çerez aynı zamanda belirttiğiniz
tercihlerinizi (dil, ülke, vb.) sitemizi ziyaretiniz sırasında ve gelecekteki ziyaretlerinizde
hatırlamak için kullanılır.
İşbu Politika uyarınca, bu web sitesi tarafından ana bilgi depolama yöntemi olarak
kullanılan Çerezler ile tarayıcının Yerel Depolama alanı aynı amaç için kullanılır.
Bu bölümde yer verilen tüm bilgiler aynı zamanda anılan Yerel Depolama için
uygulanır. Kullandığımız Çerezlerde adresiniz, şifreniz, kredi ya da banka kartı
bilgileriniz gibi özel nitelikli kişisel bilgileri depolamıyoruz.

 
Web sitesinde Çerez kullanımından kaçınma hakkı
Yukarıda açıklanan sınırlamaları da dikkate alarak bu web sitesinde Çerez kullanmak
istemiyorsanız, öncelikle tarayıcınızda Çerez kullanımını devre dışı bırakmanız,
ardından bu web sitesiyle ilişkili olarak tarayıcınızda kaydedilmiş Çerezleri silmeniz
gerekmektedir. Çerezlerin kullanımını önlemek için bu seçeneği istediğiniz zaman
kullanabilirsiniz.

Çerez kullanımını devre dışı bırakma

Yukarıda belirtilen adımları izleyerek istediğiniz bir anda tarayıcınızın ayarlarını
değiştirip bu web sitesinde kullanılan Çerezleri kısıtlayabilir, engelleyebilir ya da
silebilirsiniz. Her tarayıcıda ayarlar farklı olsa da Çerezler genellikleTercihler ya da
Araçlar menüsünde yer alır. Tarayıcınızda Çerezleri ayarlamak hakkında daha fazla
bilgi için tarayıcının Yardım; menüsüne bakın.